adlan01 http://adlan01.mihanblog.com 2020-04-01T16:01:25+01:00 text/html 2018-03-07T07:01:33+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان خرید کاندم برای اشخاصی که به لاتکس آلرژی دارند http://adlan01.mihanblog.com/post/198 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>استفاده از <STRONG>کاندوم</STRONG> درمیان زوجها یک امر طبیعی است.بر اساس آخرین آمارها نزدیک به 80 درصد زوجین برای داشتن رابطه جنسی مطمئن و پیشگیری از بارداری ناخواسته از کاندوم استفاده میکنند.در این میان افراد بسیاری در میان زنان و مردان هستند که به <STRONG>کاندوم</STRONG> حساسیت دارند و استفاده از کاندوم باعث ایجاد التهاب و سوزش در ناحیه تناسلی آنها میشود.</P> <P>&nbsp;در صورتی که به این مشکلات توجه ای نشود میتواند باعث ایجاد مشکلات بزرگتری مانند عفونت دستگاه تناسلی شود.حساسیت این افراد به نوع خاصی از کاندوم محدود نمیشود و مربوط به مواد اولیه تولید کاندوم میباشد.برخی افراد به لاتکس ( همان ماده اولیه تولید کاندوم) حساسیت دارند.برخی از افراد چاره این کار را در عدم استفاده از کاندوم و استفاده از روش های دیگر میدانند.</P> <P>این روشها البته خطرات و ریسک بسیاری دارند.البته از سوی دیگر هزینه روشهای دیگر جلوگیری از بارداری بسیار بالاتر از هزینه&nbsp;<A href="http://kharidecandom.blogfa.com/"><STRONG>فروشگاه کاندوم</STRONG> </A> &nbsp; میباشد و درروش استفاده نیز کاندوم راحت ترین وسیله برای جلوگیری از بارداری ناخواسته و بیماریهای جنسی است.کارخانه های تولیدی کاندوم برای افرادی که به لاتکس موجود در کاندوم حساسیت دارند نیز راهی را پیشنهاد میدهد.</P> <P>برای جلوگیری از ایجاد حساسیت در ناحیه تناسلی این افراد میتوانند از کاندوم های تولید شده بدون لاتکس استفاده نمایند.این نوع از کاندوم ها معمولا از نوعی ماده ای به نام پلی اورتان ساخته میشوند.<STRONG>فروش کاندوم</STRONG> بدون لاتکس این روزهای یک امر عادی و طبیعی محسوب میشود و در صورتی که به این ماده حساسیت دارید به شما پیشنهاد میکنیم که از این نوع کاندوم (بدون لاتکس) استفاده نمایید.</P> <P>برخی از بانوان حساسیتی که دارند به جنس کاندوم نبوده بلکه به روان کننده های موجود روی کاندوم بوده.مواد اولیه روان کننده ها باعث ایجاد تغییراتی در PH ناحیه تناسلی بانوان میشود که این موضوع میتواند باعث ایجاد التهاب&nbsp; و عفونت در ناحیه تناسلی زنان شود.این افراد نیز میتوانند از کاندوم های بدون روان کننده استفاده نمایند.</P></div> text/html 2017-10-08T10:42:53+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان 6 روش برای بالا بردن ctr - سی تی آر http://adlan01.mihanblog.com/post/197 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P><BR>&nbsp;</BR></P> <P>درود چه&nbsp; توص&#1740;ه ها&#1740;&#1740; در مورد&nbsp; <STRONG><A href="http://labraseo.com/">به&#1740;نه ساز&#1740; سا&#1740;ت</A></STRONG> با&#1740;د دانست.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; منتشر شده در سه شنبه, 05 خرداد 1394 15:43 </P> <P>افزا&#1740;ش ctr</P> <P>در ا&#1740;ن مقاله م&#1740;خواهم به ا&#1740;ن مساله بپردازم که راه ها&#1740; افزا&#1740;ش ctr چ&#1740;ست و چگونه از ا&#1740;ن راه رتبه گوگل خودمان را افزا&#1740;ش ده&#1740;م .</P> <P>خب اگر خ&#1740;ل&#1740; خوب در مورد ctr نم&#1740; دان&#1740;د اول مقاله ctr چ&#1740;ست را بخوان&#1740;د.</P> <P>1 : نوشتن بهتر&#1740;ن عنوان : سع&#1740; کن&#1740;د عنوان را طور&#1740; بنو&#1740;س&#1740;د که علاوه بر ا&#1740;نکه کلمه کل&#1740;د&#1740; شما را با شکل ها&#1740; مختلف آن در بر م&#1740; گ&#1740;رد باعث تحر&#1740;ک خواننده برا&#1740; کل&#1740;ک رو&#1740; آن هم بشود.</P> <P>فرض کن&#1740;د شما سرچ م&#1740; کن&#1740;د س&#1740; ت&#1740; آر و ا&#1740;ن مقاله ا&#1740; که دار&#1740;د م&#1740; خوان&#1740;د در گوگل پ&#1740;دا م&#1740;شود . عنوان مقاله ا&#1740;ن است :( 6 روش برا&#1740; بالا بردن ctr - س&#1740; ت&#1740; آر ) . خب در ا&#1740;ن عنوان هم کلمه کل&#1740;د&#1740; به شکل ها&#1740; مختلف آن (در ا&#1740;نجا هم فارس&#1740; و هم انگل&#1740;س&#1740; ) آمده و هم نوشته 6 روش بالا بردن که کاربر را ترغ&#1740;ب به خواندن مقاله م&#1740; کنه .</P> <P>2 : استفاده از ابزار ا&#1740; نما&#1740;ش&#1740; در نتا&#1740;ج : ا&#1740;ن ابزارها امکانات&#1740; است که گوگل برا&#1740; د&#1740;ده شدن در اخت&#1740;ار شما قرارداده . مثل نما&#1740;ش عکس نو&#1740;سنده مطلب در کنار مطلب (که البته گوگل آن را غ&#1740;رفعال کرده) &#1740;ا مثل نما&#1740;ش ستاره در ز&#1740;ر نتا&#1740;ج .</P> <P>3 : اسپم ننو&#1740;س&#1740;د . اگر محتوا&#1740; ب&#1740; ک&#1740;ف&#1740;ت و اسپم تول&#1740;د کن&#1740;د کاربران باهوش متوجه م&#1740; شوند که سا&#1740;ت شما اسپم است و رو&#1740; سا&#1740;ت شما کل&#1740;ک نم&#1740; کنند .و جد&#1740;دا هم ابزارها&#1740;&#1740; توسط مرورگرها برا&#1740; شناسا&#1740;&#1740; سا&#1740;تها&#1740; غ&#1740;ر مف&#1740;د آمده مثلا در موز&#1740;لا ابزار&#1740; است که کاربران م&#1740; توانند سا&#1740;تها&#1740;&#1740; که اسپم هستند علامت گذار&#1740; کنند و سا&#1740;ت شما وقت&#1740; برا&#1740; افراد&#1740; که ا&#1740;ن افزونه را دارند باز م&#1740;شود و د&#1740;گران آن را اسپم کردند برا&#1740; آن افراد م&#1740;زان اسپم بودن &#1740;ا غ&#1740;رمف&#1740;د بودن نما&#1740;ش داده م&#1740; شود.</P> <P>4 : کپ&#1740; نکن&#1740;د . وقت&#1740; &#1740;ک شخص مثلا دنبال ا&#1740;ن است که در مورد ctr تحق&#1740;ق کند و م&#1740; ب&#1740;ند نت&#1740;جه اول گوگل نوشته روش ها&#1740;&#1740; برا&#1740; بالا بردن ctr و بق&#1740;ه عنوان ها هم&#1740;ن هستند و توض&#1740;حات گوگل ز&#1740;ر نت&#1740;جه هم برا&#1740; همه &#1740;ک&#1740; است شخص فقط &#1740;ک&#1740; از سا&#1740;ت ها را باز م&#1740; کند. اما اگر &#1740;ک سا&#1740;ت باشد که نت&#1740;جه دهم و آخر صفحه اول باشد و عنوان و توض&#1740;حات آن با بق&#1740;ه متفاوت باشد کاربر رو&#1740; آن هم کل&#1740;ک م&#1740; کند و ا&#1740;ن تاث&#1740;ر مقاله دسته اول در ctr را نشان م&#1740; دهد.</P> <P>5 : مطالب مف&#1740;دتر و کارآمدتر بنو&#1740;س&#1740;د. قبل از ا&#1740;نکه &#1740;ک مطلب را بنو&#1740;س&#1740;د اول بررس&#1740; کن&#1740;د بب&#1740;ن&#1740;د ا&#1740;ن مطلب چقدر متقاض&#1740; دارد ا&#1740;ن کار را م&#1740; توان&#1740;د از طر&#1740;ق گوگل پلنر ادوردز انجام ده&#1740;د.سپس بررس&#1740; کن&#1740;د بب&#1740;ن&#1740;د آ&#1740;ا مطلب مف&#1740;د&#1740; در ا&#1740;ن مورد هست اگر شما فقط در مورد &#1740;ک وضوع مطلب نوشته باش&#1740;د ب&#1740;شتر&#1740;ن کل&#1740;ک را دار&#1740;د &#1740;ا اگر از ب&#1740;ن مطالب شما بهتر&#1740;ن را نوشته باش&#1740;د بازهم شما ب&#1740;شتر&#1740;ن بازد&#1740;د را دار&#1740;د .</P> <P>6 : مطالب مرتبط با حوزه کار&#1740; و تخصص&#1740; خودتان را بنو&#1740;س&#1740;د .من خودم شخصا اگر دنبال مقاله ا&#1740; در مورد طراح&#1740; سا&#1740;ت باشم سا&#1740;ت&#1740; که مربوط به آشپز&#1740; است و ا&#1740;ن مطلب را نوشته حت&#1740; اگر مطلبش خوب باشد باز نم&#1740; کنم .وقت&#1740; کاربر م&#1740; خواهد در مورد ctr بداند دوست دارد مطلب را از &#1740;ک سا&#1740;ت متخصص سئو بخواند چون ا&#1740;نطور&#1740; به صحت و درست&#1740; مطلب اعتماد ب&#1740;شتر&#1740; دارد.</P> <P>منبع: مقاله &#1740; <A href="http://labraseo.com/seo/external/208-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-ctr-%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B1">6 روش برا&#1740; بالا بردن ctr - س&#1740; ت&#1740; آر</A>&nbsp; در لابراسئو</P></div> text/html 2017-10-04T08:28:05+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان 6 روش برای بالا بردن ctr - سی تی آر http://adlan01.mihanblog.com/post/196 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P><BR>&nbsp;</BR></P> <P>درود چه&nbsp; توص&#1740;ه ها&#1740;&#1740; در باره &#1740;&nbsp; <A href="http://labraseo.com/"><STRONG>لابراتوار سئو</STRONG></A> با&#1740;د دانست.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; منتشر شده در سه شنبه, 05 خرداد 1394 15:43 </P> <P>افزا&#1740;ش ctr</P> <P>در ا&#1740;ن مقاله م&#1740;خواهم به ا&#1740;ن مساله بپردازم که راه ها&#1740; افزا&#1740;ش ctr چ&#1740;ست و چگونه از ا&#1740;ن راه رتبه گوگل خودمان را افزا&#1740;ش ده&#1740;م .</P> <P>خب اگر خ&#1740;ل&#1740; خوب در مورد ctr نم&#1740; دان&#1740;د اول مقاله ctr چ&#1740;ست را بخوان&#1740;د.</P> <P>1 : نوشتن بهتر&#1740;ن عنوان : سع&#1740; کن&#1740;د عنوان را طور&#1740; بنو&#1740;س&#1740;د که علاوه بر ا&#1740;نکه کلمه کل&#1740;د&#1740; شما را با شکل ها&#1740; مختلف آن در بر م&#1740; گ&#1740;رد باعث تحر&#1740;ک خواننده برا&#1740; کل&#1740;ک رو&#1740; آن هم بشود.</P> <P>فرض کن&#1740;د شما سرچ م&#1740; کن&#1740;د س&#1740; ت&#1740; آر و ا&#1740;ن مقاله ا&#1740; که دار&#1740;د م&#1740; خوان&#1740;د در گوگل پ&#1740;دا م&#1740;شود . عنوان مقاله ا&#1740;ن است :( 6 روش برا&#1740; بالا بردن ctr - س&#1740; ت&#1740; آر ) . خب در ا&#1740;ن عنوان هم کلمه کل&#1740;د&#1740; به شکل ها&#1740; مختلف آن (در ا&#1740;نجا هم فارس&#1740; و هم انگل&#1740;س&#1740; ) آمده و هم نوشته 6 روش بالا بردن که کاربر را ترغ&#1740;ب به خواندن مقاله م&#1740; کنه .</P> <P>2 : استفاده از ابزار ا&#1740; نما&#1740;ش&#1740; در نتا&#1740;ج : ا&#1740;ن ابزارها امکانات&#1740; است که گوگل برا&#1740; د&#1740;ده شدن در اخت&#1740;ار شما قرارداده . مثل نما&#1740;ش عکس نو&#1740;سنده مطلب در کنار مطلب (که البته گوگل آن را غ&#1740;رفعال کرده) &#1740;ا مثل نما&#1740;ش ستاره در ز&#1740;ر نتا&#1740;ج .</P> <P>3 : اسپم ننو&#1740;س&#1740;د . اگر محتوا&#1740; ب&#1740; ک&#1740;ف&#1740;ت و اسپم تول&#1740;د کن&#1740;د کاربران باهوش متوجه م&#1740; شوند که سا&#1740;ت شما اسپم است و رو&#1740; سا&#1740;ت شما کل&#1740;ک نم&#1740; کنند .و جد&#1740;دا هم ابزارها&#1740;&#1740; توسط مرورگرها برا&#1740; شناسا&#1740;&#1740; سا&#1740;تها&#1740; غ&#1740;ر مف&#1740;د آمده مثلا در موز&#1740;لا ابزار&#1740; است که کاربران م&#1740; توانند سا&#1740;تها&#1740;&#1740; که اسپم هستند علامت گذار&#1740; کنند و سا&#1740;ت شما وقت&#1740; برا&#1740; افراد&#1740; که ا&#1740;ن افزونه را دارند باز م&#1740;شود و د&#1740;گران آن را اسپم کردند برا&#1740; آن افراد م&#1740;زان اسپم بودن &#1740;ا غ&#1740;رمف&#1740;د بودن نما&#1740;ش داده م&#1740; شود.</P> <P>4 : کپ&#1740; نکن&#1740;د . وقت&#1740; &#1740;ک شخص مثلا دنبال ا&#1740;ن است که در مورد ctr تحق&#1740;ق کند و م&#1740; ب&#1740;ند نت&#1740;جه اول گوگل نوشته روش ها&#1740;&#1740; برا&#1740; بالا بردن ctr و بق&#1740;ه عنوان ها هم&#1740;ن هستند و توض&#1740;حات گوگل ز&#1740;ر نت&#1740;جه هم برا&#1740; همه &#1740;ک&#1740; است شخص فقط &#1740;ک&#1740; از سا&#1740;ت ها را باز م&#1740; کند. اما اگر &#1740;ک سا&#1740;ت باشد که نت&#1740;جه دهم و آخر صفحه اول باشد و عنوان و توض&#1740;حات آن با بق&#1740;ه متفاوت باشد کاربر رو&#1740; آن هم کل&#1740;ک م&#1740; کند و ا&#1740;ن تاث&#1740;ر مقاله دسته اول در ctr را نشان م&#1740; دهد.</P> <P>5 : مطالب مف&#1740;دتر و کارآمدتر بنو&#1740;س&#1740;د. قبل از ا&#1740;نکه &#1740;ک مطلب را بنو&#1740;س&#1740;د اول بررس&#1740; کن&#1740;د بب&#1740;ن&#1740;د ا&#1740;ن مطلب چقدر متقاض&#1740; دارد ا&#1740;ن کار را م&#1740; توان&#1740;د از طر&#1740;ق گوگل پلنر ادوردز انجام ده&#1740;د.سپس بررس&#1740; کن&#1740;د بب&#1740;ن&#1740;د آ&#1740;ا مطلب مف&#1740;د&#1740; در ا&#1740;ن مورد هست اگر شما فقط در مورد &#1740;ک وضوع مطلب نوشته باش&#1740;د ب&#1740;شتر&#1740;ن کل&#1740;ک را دار&#1740;د &#1740;ا اگر از ب&#1740;ن مطالب شما بهتر&#1740;ن را نوشته باش&#1740;د بازهم شما ب&#1740;شتر&#1740;ن بازد&#1740;د را دار&#1740;د .</P> <P>6 : مطالب مرتبط با حوزه کار&#1740; و تخصص&#1740; خودتان را بنو&#1740;س&#1740;د .من خودم شخصا اگر دنبال مقاله ا&#1740; در مورد طراح&#1740; سا&#1740;ت باشم سا&#1740;ت&#1740; که مربوط به آشپز&#1740; است و ا&#1740;ن مطلب را نوشته حت&#1740; اگر مطلبش خوب باشد باز نم&#1740; کنم .وقت&#1740; کاربر م&#1740; خواهد در مورد ctr بداند دوست دارد مطلب را از &#1740;ک سا&#1740;ت متخصص سئو بخواند چون ا&#1740;نطور&#1740; به صحت و درست&#1740; مطلب اعتماد ب&#1740;شتر&#1740; دارد.</P> <P>منبع: مقاله &#1740; <A href="http://labraseo.com/seo/external/208-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-ctr-%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B1">6 روش برا&#1740; بالا بردن ctr - س&#1740; ت&#1740; آر</A>&nbsp; در لابراسئو</P></div> text/html 2017-07-10T05:41:16+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان هزینه طراحی سایت طریقه طراحی سایت های فوق حرفه http://adlan01.mihanblog.com/post/195 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P> تعرفه طراح&#1740; سا&#1740;ت روش ساخت وب سا&#1740;ت ها&#1740; فوق العاده</P> <P>چگونگ&#1740; ساخت سا&#1740;ت ها&#1740; فوق حرفه</P> <P>بازخورد متقاض&#1740;ان</P> <P>کنونا مهم تر&#1740;ن توص&#1740;ه در ساخت سا&#1740;ت ها&#1740; فوق العاده ، بالابردن فروش است. اشخاص مختلف نظر ها&#1740; گوناگون&#1740; برا&#1740; ساخت سا&#1740;تشان در مغز دارند باوجود&#1740;که م&#1740; با&#1740;ست متوجه باشند کل&#1740; از ا&#1740;ن فکر ها ذهن&#1740; م&#1740; باشد.</P> <P><STRONG><A href="https://efanetco.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA">هز&#1740;نه طراح&#1740; سا&#1740;ت</A></STRONG> &nbsp; جمع آور&#1740; ورود&#1740; از متقاض&#1740;ان پ&#1740;ش از شروع هر عمل&#1740; به افراد هم&#1740;ار&#1740; حج&#1740;م&#1740; خواهد کرد.</P> <P>&nbsp;<BR>فضا&#1740; خال&#1740;</BR></P> <P><BR>ن&#1740;از&#1740; ن&#1740;ست تمام فضاها&#1740; خال&#1740; را با استفاده از تصاو&#1740;ر و مطالب ب&#1740;هوده پر کن&#1740;د ، اجازه ده&#1740;د سا&#1740;ت شما نفس بکشد !</BR></P> <P>گاه&#1740; استفاده از تصاو&#1740;ر ب&#1740;هوده و &#1740;ا متن ها&#1740;&nbsp; تعرفه طراح&#1740; سا&#1740;ت &nbsp; اضاف&#1740; باعث سرگ&#1740;جه دار شدن کاربر م&#1740;شود و صفحه انقدر شلوغ م&#1740;شود که کاربر ترج&#1740;ح م&#1740;دهد در سا&#1740;ت&#1740; د&#1740;گر به دنبال کالا &#1740;ا خدمات مورد نظر خود بگردد.</P> <P>به همان اندازه که سرعت بارگذار&#1740; صفحاتتان سر&#1740;ع تر باشد ، شانس شما ن&#1740;ز برا&#1740; افزا&#1740;ش فروش و تبد&#1740;ل بازد&#1740;دکننده به خر&#1740;دار افزا&#1740;ش پ&#1740;دا خواهد نمود . </P> <P>اکثر کاربران در هنگام ورود به &#1740;ک وب سا&#1740;ت کم حوصله بوده و منتظر لود شدن صفحات&#1740; که به کند&#1740; لود م&#1740;شوند نم&#1740;مانند در نت&#1740;جه هرچه سرعت بارگذار&#1740; سا&#1740;ت شما بالاتر باشد در جذب افراد تاث&#1740;ر ب&#1740;شتر&#1740; خواهد داشت.</P> <P><BR>نگارش مطالب و محتوا</BR></P> <P><BR>مطالب وب سا&#1740;ت شما با&#1740;د از نظر نگارش&#1740; ساده و در ع&#1740;ن حال مرتب و بدون اشتباه باشد . استفاده از لغات سخت و محتوا&#1740;&#1740; کتاب&#1740; باعث م&#1740;شود مشتر&#1740;ان جذب مطالب شما نشوند</BR></P> <P>&nbsp;ز&#1740;را نتا&#1740;ج تحق&#1740;قات نشان م&#1740;دهند که بازد&#1740;دکنندگان ب&#1740;شتر جذب مطالب ساده و نسبتا خودمان&#1740; تر م&#1740;شوند تا مطالب و محتوا&#1740;&#1740; صد در صد کتاب&#1740; و پر از لغات و اصطلاحات سنگ&#1740;ن.</P> <P><BR>ناوبر&#1740; وب سا&#1740;ت</BR></P> <P><BR>&#1740;ک&#1740; از اساس&#1740; تر&#1740;ن مسائل در وب سا&#1740;ت شما ، م&#1740;زان ناوبر&#1740; وب سا&#1740;تتان است که &#1740;ک&#1740; از مهم تر&#1740;ن نکات برا&#1740; جذب کاربران ن&#1740;ز به حساب م&#1740; آ&#1740;د. استفاده از ناوبر&#1740; در واقع همان چ&#1740;ز&#1740; است </BR></P> <P>که شما م&#1740;توان&#1740;د با آن خوانندگان را راض&#1740; نگه داشته و هز&#1740;نه طراح&#1740; سا&#1740;ت &nbsp;&nbsp;آن ها را در وب سا&#1740;ت خود نگه دار&#1740;د و ا&#1740;ن مسئله در نها&#1740;ت منجر به افزا&#1740;ش فروش شما خواهد شد. در صفحات وب طولان&#1740; م&#1740; توان&#1740;د</P> <P>&nbsp;با استفاده از جداول و &#1740;ا گذاشتن مطالب با استفاده از ل&#1740;نک ها به خوانندگان خود بها داده و برا&#1740; آنها شرا&#1740;ط بهتر&#1740; مه&#1740;ا کن&#1740;د. هرچه کاربر احساس کند که مد&#1740;ران سا&#1740;ت برا&#1740;شان ارزش ب&#1740;شتر&#1740; قائل هستند</P> <P>&nbsp;برا&#1740; خر&#1740;د ب&#1740;شتر ترغ&#1740;ب م&#1740;شود ز&#1740;را احساس م&#1740;کند مد&#1740;ران سا&#1740;ت پس از خر&#1740;د هم برا&#1740; مشتر&#1740;ان ارزش ز&#1740;اد&#1740; قائل خواهند بود و در صورت بروز مشکل م&#1740;توان رو&#1740; کمک آنها حساب کرد.</P> <P><BR>استفاده از رنگ ها&#1740; مناسب در طراح&#1740; سا&#1740;ت</BR></P> <P><BR>سع&#1740; کن&#1740;د رنگ بند&#1740; وب سا&#1740;ت شما آرامش بخش باشد و به کاربران کمک نما&#1740;د تا آرامش پ&#1740;دا کنند . هرچه رنگ بند&#1740; سا&#1740;ت شما از آرامش ب&#1740;شتر&#1740; برخودار باشد شانس شما ن&#1740;ز برا&#1740; افزا&#1740;ش فروش ب&#1740;شتر خواهد بود </BR></P> <P>ز&#1740;را بازد&#1740;دکنندگان از وب سا&#1740;ت ها&#1740;&#1740; که رنگ بند&#1740; آن ها چشم را اذ&#1740;ت کند خر&#1740;د نخواهند کرد !</P> <P><BR></BR></P></div> text/html 2017-03-11T11:33:37+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان عالی ترین لپ تاپ های سبک وزن در بازار http://adlan01.mihanblog.com/post/194 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>بهتر&#1740;ن لپ تاپ ها&#1740; سبک وزن در بازار</P> <P>اندازه کم و قابل&#1740;ت جابجا&#1740;&#1740; راحت و&#1740;ژگ&#1740; ها&#1740;&#1740; هستند که در حال حاضر در بازار </P> <P>لپ تاپ دقت و&#1740;ژه ا&#1740; به آنها م&#1740; گردد و بر اساس هم&#1740;ن رکن که لپ تاپ ها هر م&#1740;زان </P> <P>ب&#1740;شتر با ساخت کوچک تر و وزن کمتر تول&#1740;د م&#1740; گردد. با تداوم پرسه هوشمندساز&#1740; ابزار </P> <P>گوناگون، امروزه هرابزار&#1740; در حال تبد&#1740;ل شدن به &#1740;ک کامپ&#1740;وتر م&#1740; باشد.</P> <P>&nbsp;</P> <P>تلفن همراه، ساعت، تلو&#1740;ز&#1740;ون و حت&#1740; &#1740;خچال و فر&#1740;زرها و قهوه سازها به پردازنده و حافظه مجهز م&#1740; شوند تا وظا&#1740;ف خود را انجام دهند. س&#1740;ستم ها&#1740; محاسبات&#1740; به اندازه ا&#1740; کوچک شده اند که م&#1740; توانند در دستگاه ها&#1740;&#1740; با اندازه ها&#1740; مختلف جا&#1740; بگ&#1740;رند.</P> <P>اندازه کوچک و قابل&#1740;ت حمل راحت و&#1740;ژگ&#1740; ها&#1740;&#1740; هستند که در حال حاضر در بازار لپ تاپ توجه و&#1740;ژه ا&#1740; به آنها م&#1740; شود و بر هم&#1740;ن اساس که لپ تاپ ها هرچه ب&#1740;شتر با طراح&#1740; جمع و جور و وزن کمتر تول&#1740;د م&#1740; شوند. در ادامه با برخ&#1740; از بهتر&#1740;ن لپ تاپ ها&#1740; سبک وزن حال حاضر ب&#1740;شتر آشنا م&#1740; شو&#1740;م.</P> <P>&nbsp;</P> <P>دل XPS 13</P> <P>&nbsp;</P> <P>لپ تاپ, لپ تاپ ها&#1740; سبک وزن,اخبار تکنولوژ&#1740;</P> <P>لپ تاپ XPS 13&nbsp; دل</P> <P>&nbsp;</P> <P>اگرچه با لپ تاپ&#1740; &#1777;&#1779; ا&#1740;نچ&#1740; طرف هست&#1740;م اما به لطف نما&#1740;شگر&#1740; بدون حاش&#1740;ه اندازه بدنه دل XPS 13 نزد&#1740;ک به &#1740;ک لپ تاپ &#1777;&#1777; ا&#1740;نچ&#1740; است. ا&#1740;ن محصول سبک وزن دل در چند مدل عرضه م&#1740; شود که امکان انتخاب گز&#1740;نه ها&#1740;&#1740; با نما&#1740;شگر لمس&#1740; ن&#1740;ز وجود دارد. در حالت پا&#1740;ه دل XPS 13 به پردازنده نسل ششم ا&#1740;نتل Core i3، &#1780; گ&#1740;گابا&#1740;ت حافظه رم و &#1777;&#1778;&#1784; گ&#1740;گابا&#1740;ت حافظه ذخ&#1740;ره ساز&#1740; حالت جامد مجهز است. ا&#1740;ن مدل &#1784;&#1776;&#1776; دلار ق&#1740;مت دارد.</P> <P><BR>اپل مک بوک ا&#1740;ر</BR></P> <P>&nbsp;</P> <P>لپ تاپ اپل مک بوک ا&#1740;ر, لپ تاپ ها&#1740; سبک وزن,اخبار تکنولوژ&#1740;</P> <P>مک بوک ا&#1740;ر به حافظه ذخ&#1740;ره ساز&#1740; فلش &#1777;&#1778;&#1784; گ&#1740;گابا&#1740;ت&#1740; مجهز شده است</P> <P>&nbsp;</P> <P>خانواده ا&#1740;ر به منظور ارائه لپ تاپ&#1740; سبک وزن با قابل&#1740;ت حمل راحت توسط شرکت اپل شکل گرفت اما با ارتقا فناور&#1740; و به کارگ&#1740;ر&#1740; سخت افزارها&#1740; قدرتمند امروزه به &#1740;ک دستگاه توانمند ن&#1740;ز تبد&#1740;ل شده است. در نسل جد&#1740;د مک بوک ا&#1740;ر پردازنده ا&#1740;نتل Core i5 با فرکانس پردازش&#1740; &#1777;&#1643;&#1782; گ&#1740;گاهرتز به همراه &#1780; گ&#1740;گابا&#1740;ت حافظه رم LPDDR3 بکار گرفته شده اند. مک بوک ا&#1740;ر در دو مدل &#1777;&#1777; ا&#1740;نچ&#1740; و &#1777;&#1779; ا&#1740;نچ&#1740; در دسترس است که هر دو وضوح &#1777;&#1780;&#1780;&#1776;×&#1785;&#1776;&#1776; پ&#1740;کسل را در کنار تراشه گراف&#1740;ک مجتمع ا&#1740;نتل &#1781;&#1776;&#1776;&#1776; ارائه م&#1740; کنند. ا&#1740;ن محصول به حافظه ذخ&#1740;ره ساز&#1740; فلش &#1777;&#1778;&#1784; گ&#1740;گابا&#1740;ت&#1740; مجهز شده است.</P> <P><BR>لنوو &#1740;وگا &#1785;&#1776;&#1776;</BR></P> <P>&nbsp;</P> <P>لپ تاپ لنوو &#1740;وگا &#1785;&#1776;&#1776;, لپ تاپ ها&#1740; سبک وزن,اخبار تکنولوژ&#1740;</P> <P>لپ تاپ لنوو &#1740;وگا &#1785;&#1776;&#1776; به پردازنده ا&#1740;نتل Core i7 با فرکانس پردازش&#1740; &#1778;&#1643;&#1781; گ&#1740;گاهرتز مجهز شده است</P> <P>&nbsp;</P> <P>لنوو &#1740;وگا &#1785;&#1776;&#1776; برچسب ق&#1740;مت &#1777;&#1778;&#1776;&#1776; دلار&#1740; را &#1740;دک م&#1740; کشد و &#1740;ک&#1740; از گز&#1740;نه ها&#1740; گران ق&#1740;مت ا&#1740;ن فهرست است اما سخت افزار قدرتمند ا&#1740;ن دستگاه ق&#1740;مت بالا&#1740; آن را توج&#1740;ه م&#1740; کند. ا&#1740;ن دستگاه ه&#1740;بر&#1740;د&#1740; به پردازنده ا&#1740;نتل Core i7 با فرکانس پردازش&#1740; &#1778;&#1643;&#1781; گ&#1740;گاهرتز و &#1784; گ&#1740;گابا&#1740;ت حافظه رم مجهز شده و از ا&#1740;ن رو ه&#1740;چ گونه کند&#1740; در انجام کارها&#1740; روزانه، وبگرد&#1740; و باز&#1740; ها&#1740; سبک احساس نخواه&#1740;د کرد. بلندگوها&#1740; لنوو &#1740;وگا &#1785;&#1776;&#1776; به فناور&#1740; دالب&#1740; DAX2 مجهز شده و در کنار نما&#1740;شگر &#1777;&#1779; ا&#1740;نچ&#1740; با وضوح &#1779;&#1778;&#1776;&#1776;×&#1777;&#1784;&#1776;&#1776; پ&#1740;کسل تجربه مولت&#1740; مد&#1740;ا خوب&#1740; با ا&#1740;ن دستگاه خواه&#1740;د داشت.</P> <P>&nbsp;</P> <P><BR></BR></P></div> text/html 2017-02-22T14:50:03+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان ایراد کمبود شارژباتری تلفن همراه درروزهای پیش رو حل می گردد! http://adlan01.mihanblog.com/post/193 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>&nbsp;مشکل کمبود شارژ گوش&#1740; درروزها&#1740; پ&#1740;ش رو حل م&#1740; گردد!</P> <P><BR>منبع تغذ&#1740;ه ها&#1740; تلفن همراه ه&#1740;دروژن&#1740; م&#1740; توانند عمر شارژ پ&#1740;ل تلفن همراه را به مدت &#1740;ک هفته نگه دارند</BR></P> <P>&nbsp;ساخت منبع تغذ&#1740;هها&#1740; ه&#1740;دروژن&#1740; برا&#1740; گوش&#1740;/&nbsp; ا&#1740;راد کمبود شارژبرطرف م&#1740; شود</P> <P>&#1740;ک کارخانه انگل&#1740;س&#1740; در حال تول&#1740;د پ&#1740;ل گوش&#1740; با ظرف&#1740;ت نگهدار&#1740; شارژ بالا است. </P> <P>شرکت انگل&#1740;س&#1740; «Intelligent Energy» در حال ساخت باتر&#1740; ها&#1740; ه&#1740;دروژن&#1740; است که م&#1740; توانند عمر شارژ باتر&#1740; گوش&#1740; همراه را تنها با &#1740;کبار شارژ کامل به مدت &#1740;ک هفته نگه دارند و مشکل کمبود شارژ گوش&#1740; همراه به زود&#1740; به پا&#1740;ان م&#1740; رسد.</P> <P>&nbsp;</P> <P>همچن&#1740;ن ا&#1740;ن شرکت انگل&#1740;س&#1740; اعلام کرد باتر&#1740; بکار گرفته در ا&#1740;ن گوش&#1740; همراه ه&#1740;دروژن&#1740; است و با فعل و انفعالات&#1740; که م&#1740;ان ه&#1740;دروژن و اکس&#1740;ژن صورت م&#1740; گ&#1740;رد، جر&#1740;ان الکتر&#1740;س&#1740;ته تول&#1740;د م&#1740; شود. شرکت «Intelligent Energy» در مورد زمان دق&#1740;ق عرضه ا&#1740;ن باتر&#1740; خبر&#1740; نداده است و اعلام کرده که اجرا&#1740; ا&#1740;ن پروژه &#1781;.&#1778;&#1781; م&#1740;ل&#1740;ون پوند هز&#1740;نه دارد.<BR></BR></P></div> text/html 2017-02-15T10:44:34+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان تبدیل تلفن ‌همراه به صفحه نمایش ضربان قلب! http://adlan01.mihanblog.com/post/192 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>&nbsp;مبدل کرد گوش&#1740; به نما&#1740;شگر ضربان قلب!</P> <P>ساخت صفحه نما&#1740;ش حرفه ا&#1740; ضربان قلب بر رو&#1740; موبا&#1740;ل لمس&#1740;</P> <P>&nbsp;<BR>نما&#1740;شگر تازه کوانتوم&#1740; ضربان قلب</BR></P> <P>دانشمندان سرزم&#1740;ناسپان&#1740;ا برا&#1740;‌ نخست&#1740;ن ‌بار با ترک&#1740;ب فناور&#1740; نقاط کوانتوم&#1740; و صفحه ها&#1740;</P> <P>&nbsp;گرافن موفق به ساخت نما&#1740;شگر دق&#1740;ق ضربان قلب بر رو&#1740; تلفن ‌همراه هوشمند شدند.</P> <P>محققان موسسه تحق&#1740;قات نور&#1740; ICFO در اسپان&#1740;ا با ترک&#1740;ب فناور&#1740; نقاط کوانتوم&#1740; و صفحات گرافن موفق به ساخت اول&#1740;ن نسل مدارها&#1740; دو بعد&#1740; با عملکرد تشخ&#1740;ص نور&#1740; شدند. </P> <P>پژوهشگران در اول&#1740;ن گام مفهوم مدارها&#1740; فوتون&#1740;ک &#1740;کپارچه را معرف&#1740; کردند که هدف نها&#1740;&#1740; از ا&#1740;ن مطالعه کاربرد&#1740; ساختن تجه&#1740;زات بزرگ‌ پزشک&#1740; و کاهش اندازه آنها است.</P> <P>&nbsp;</P> <P>محققان در مورد عملکرد نما&#1740;شگر جد&#1740;د کوانتوم&#1740; ضربان قلب عنوان کردند: هنگام&#1740; که کاربر انگشت خود را رو&#1740; صفحه نما&#1740;ش مجهز به آشکارساز فوتون&#1740;ک قرار م&#1740;‌دهد با تغ&#1740;&#1740;رات انجام شده در صفحه نما&#1740;ش نرخ ضربان قلب و م&#1740;زان خون‌رسان&#1740; آن به س&#1740;گنال تبد&#1740;ل شده و بر رو&#1740; نما&#1740;شگر تلفن‌ همراه نما&#1740;ش داده م&#1740;‌شود.</P> <P><BR>به کمک فناور&#1740; جد&#1740;د تشخ&#1740;ص ضربان قلب م&#1740;‌توان تلفن‌ها&#1740; همراه هوشمند را به &#1740;ک نما&#1740;شگر دق&#1740;ق و حساس تشخ&#1740;ص سلامت تبد&#1740;ل کرد. همچن&#1740;ن در صورت تول&#1740;د نرم‌افزار تشخ&#1740;ص س&#1740;گنال‌ها&#1740; عصب&#1740; قلب م&#1740;‌توان از وضع&#1740;ت سلامت قلب‌ و عروق ب&#1740;ماران به سرعت آگاه شد و تمه&#1740;دات لازم را با سرعت ب&#1740;شتر&#1740; انجام داد.<BR></BR></BR></P></div> text/html 2017-02-07T13:04:10+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان چهار سبک بااهمیت در طراحی اتاق نشیمن http://adlan01.mihanblog.com/post/191 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>&#65279;<BR>4 طر&#1740;ق بااهم&#1740;ت در طراح&#1740; خانه</BR></P> <P><BR>کنونا در دکوراس&#1740;ون داخل&#1740; ارقام ب&#1740; شمار&#1740; سبك ها&#1740; گوناگون برا&#1740; دکوراس&#1740;ون&nbsp;خانه </BR></P> <P>وجود دارد كه هر &#1740;ک خصوص&#1740;ات و تاث&#1740;رات خاص خود را دارند. مهم ا&#1740;ن م&#1740; باشد كه روش&#1740; كه شما برا&#1740; خانه</P> <P>خود انتخاب م&#1740; كن&#1740;د با احساسات و و&#1740;ژگ&#1740; ها&#1740; فرد&#1740; text/html 2017-02-01T14:27:02+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان نکاتهای نگفته شده در دکوراسیون انواع متفاوت میز http://adlan01.mihanblog.com/post/190 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>&nbsp;نکاتها&#1740; نگفته شده در چ&#1740;دمان انواع مختلف م&#1740;ز</P> <P><BR>شا&#1740;د ه&#1740;چگاه ما به گل&#1740; كه رو&#1740; م&#1740;ز قرار م&#1740;ده&#1740;م دقت نكن&#1740;م اما مطمئن باش&#1740;د شخص&#1740; </BR></P> <P>كه وارد خانه م&#1740; شود، به و&#1740;ژه برا&#1740; نخست&#1740;ن بار، جزئ&#1740;ات ز&#1740;اد&#1740; را م&#1740;‌ب&#1740;ند و ا&#1740;ن نكات ر&#1740;ز </P> <P>هم در نظرش مهم به نظر م&#1740; آ&#1740;د. اگر م&#1740; خواه&#1740;د نما&#1740; خانه تان ز&#1740;با به نظر آ&#1740;د، خوبتر است از توص&#1740;ه ها&#1740; ر&#1740;ز غافل نشو&#1740;د.</P> <P><BR>م&#1740;ز غذاخور&#1740;<BR>بس&#1740;ار&#1740; از خانواده ها&#1740; وطن&#1740; فقط هنگام&#1740; كه مهمان دارند از م&#1740;ز ناهار خور&#1740; استفاده م&#1740; كنند و </BR></BR></P> <P>به هم&#1740;ن دل&#1740;ل به چ&#1740;دمان م&#1740;ز ناهار خور&#1740; كمتر اهم&#1740;ت م&#1740; دهند. فراموش نكن&#1740;د حت&#1740; اگر از ا&#1740;ن م&#1740;ز استفاده نم&#1740; شود هم م&#1740; توان&#1740;د به كمك آن خانه خود را ز&#1740;باتر كن&#1740;د. شا&#1740;د &#1740;ك روم&#1740;ز&#1740; نه چندان بزرگ كه تمام سطح م&#1740;ز را نپوشاند به همراه 2 عدد شمعدان برا&#1740; م&#1740;ز ناهار خور&#1740; گز&#1740;نه مناسب&#1740; باشد كه بتواند فضا&#1740; ز&#1740;با&#1740;&#1740; برا&#1740; هال &#1740;ا سالن پذ&#1740;را&#1740;&#1740; شما ا&#1740;جاد كند.</P> <P>چ&#1740;دمان انواع م&#1740;ز, مدل ها&#1740; م&#1740;ز</P> <P><BR>م&#1740;ز جلو مبل&#1740;<BR>م&#1740;ز جلو مبل&#1740; هم انواع و اقسام مختلف دارد اگر م&#1740;ز شما دارا&#1740; طبقه باشد بهتر است در طبقه پا&#1740;&#1740;ن آن كارد و چنگال، دستمال كاغذ&#1740; و اگر خانواده پر رفت و آمد&#1740; هستن&#1740;د تعداد&#1740; پ&#1740;ش دست&#1740; برا&#1740;</BR></BR></P> <P>&nbsp;پذ&#1740;را&#1740;&#1740; بگذار&#1740;د. اما رو&#1740; م&#1740;ز با&#1740;د كاملا تم&#1740;ز باشد و از قرار دادن تعداد ز&#1740;اد&#1740; ظرف و &#1740;ا گلدان برا&#1740; تز&#1740;&#1740;ن بر رو&#1740; م&#1740;ز خود دار&#1740; كن&#1740;د. برا&#1740; تز&#1740;&#1740;ن م&#1740;زها&#1740; جلو مبل فقط از &#1740;ك گلدان كه چندان هم بزرگ نباشد &#1740;ا &#1740;ك ظرف در اندازه متوسط استفاده كن&#1740;د.</P> <P>چ&#1740;دمان انواع م&#1740;ز, مدل ها&#1740; م&#1740;ز</P> <P><BR>م&#1740;ز تلفن<BR>از وقت&#1740; پا&#1740; تلفن ب&#1740;س&#1740;م به خانه ها&#1740; ما باز شد، م&#1740;زها&#1740; تلفن جا&#1740; هر وس&#1740;له ا&#1740; شد به جز تلفن. به هم&#1740;ن دل&#1740;ل كم كم كاربرد ا&#1740;ن م&#1740;زها از &#1740;اد رفت و در خ&#1740;ل&#1740; از خانه ها ا&#1740;ن م&#1740;زها نه تنها جا&#1740;&#1740; برا&#1740;</BR></BR></P> <P>&nbsp;نظم ب&#1740;شتر ن&#1740;ستند بلكه به ب&#1740; نظم&#1740; و ر&#1740;خت و پاش خانه هم ن&#1740;ز كمك م&#1740;كند. پس خوب است دقت داشته باش&#1740;د نظم وسا&#1740;ل&#1740; مانند م&#1740;ز تلفن هم بس&#1740;ار مهم است و هم به ز&#1740;با&#1740;&#1740; دكوراس&#1740;ون </P> <P>خانه كمك م&#1740;كند. قرار دادن تعداد&#1740; كاغذ در اندازه ها&#1740; مختلف به همراه چند خودكار و تعداد&#1740; دفترچه تلفن و انواع مجله ظاهر نامناسب&#1740; به گوشه اتاق &#1740;ا سالن پذ&#1740;را&#1740;&#1740; شما م&#1740; دهد.<BR>برا&#1740; نظم و انضباط م&#1740;ز تلفن بهتر است اگرم&#1740;ز كشو دار است از كشو&#1740; آن برا&#1740; قرار دادن وسا&#1740;ل مختلف استفاده كن&#1740;د. در غ&#1740;ر ا&#1740;ن صورت فقط &#1740;ك دفتر &#1740;ا &#1740;ك دسته كاغذ با &#1740;ك خودكار رو&#1740; م&#1740;ز قرار ده&#1740;د. </BR></P> <P>مجله ها را هم در كتابخانه &#1740;ا جا&#1740; د&#1740;گر قرار ده&#1740;د.</P> <P>چ&#1740;دمان انواع م&#1740;ز, مدل ها&#1740; م&#1740;ز</P> <P><BR>م&#1740;ز آشپزخانه<BR>م&#1740;زها&#1740; آشپزخانه، كوچك &#1740;ا بزرگ، ب&#1740;شتر به كاب&#1740;نت ها&#1740;&#1740; شباهت دارد كه وسا&#1740;ل اضاف&#1740; را رو&#1740; آنها قرار م&#1740;ده&#1740;م و با هم&#1740;ن كار به ظاهر ساده نظم و ظاهر آشپزخانه خود را به هم م&#1740; زن&#1740;م. برا&#1740; جلوگ&#1740;ر&#1740; </BR></BR></P> <P>از ا&#1740;ن وضع&#1740;ت بهتر است م&#1740;ز آشپزخانه هم مثل سا&#1740;ر م&#1740;زها تم&#1740;ز و مرتب باشد و برا&#1740; تز&#1740;&#1740;ن آن فقط از وسا&#1740;ل بس&#1740;ار كوچك&#1740; استفاده شود. برا&#1740; مثال نمكدان ها&#1740; تز&#1740;&#1740;ن&#1740; و &#1740;ا ظروف مخصوص </P> <P>دستمال سفره م&#1740; تواند گز&#1740;نه مناسب&#1740; برا&#1740; تز&#1740;&#1740;ن م&#1740;ز آشپزخانه باشد.<BR></BR></P></div> text/html 2017-01-29T08:06:06+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان رازهای نگفته شده در چیدمان انواع متفاوت میز http://adlan01.mihanblog.com/post/189 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>&nbsp;نکاتها&#1740; ب&#1740;ان نشده در دکوراس&#1740;ون مدل ها&#1740; مختلف م&#1740;ز</P> <P><BR>م&#1740; توان گفت ه&#1740;چ موقع ما به گل&#1740; كه رو&#1740; م&#1740;ز م&#1740; گذار&#1740;م دقت نكن&#1740;م ول&#1740; آگاه باش&#1740;د فرد&#1740; </BR></P> <P>كه وارد خانه م&#1740; شود، به خصوص برا&#1740; نخست&#1740;ن بار، جزئ&#1740;ات ز&#1740;اد&#1740; را مشاهده م&#1740; کن&#1740;د و ا&#1740;ن توص&#1740;ه ها&#1740; ر&#1740;ز </P> <P>هم در خاطرش مهم جلوه م&#1740;‌كند. اگر قصددار&#1740;د نما&#1740; خانه تان چشم نواز به نظر آ&#1740;د، خوبتر است از توص&#1740;ه ها&#1740; كوچك غافل نشو&#1740;د.</P> <P><BR>م&#1740;ز نهارخور&#1740;<BR>بس&#1740;ار&#1740; از خانواده ها&#1740; ا&#1740;ران&#1740; فقط زمان&#1740; كه مهمان دارند از م&#1740;ز ناهار خور&#1740; بهره م&#1740; جو&#1740;ند و </BR></BR></P> <P>به هم&#1740;ن دل&#1740;ل به چ&#1740;دمان م&#1740;ز ناهار خور&#1740; كمتر اهم&#1740;ت م&#1740; دهند. فراموش نكن&#1740;د حت&#1740; اگر از ا&#1740;ن م&#1740;ز استفاده نم&#1740; شود هم م&#1740; توان&#1740;د به كمك آن خانه خود را ز&#1740;باتر كن&#1740;د. شا&#1740;د &#1740;ك روم&#1740;ز&#1740; نه چندان بزرگ كه تمام سطح م&#1740;ز را نپوشاند به همراه 2 عدد شمعدان برا&#1740; م&#1740;ز ناهار خور&#1740; گز&#1740;نه مناسب&#1740; باشد كه بتواند فضا&#1740; ز&#1740;با&#1740;&#1740; برا&#1740; هال &#1740;ا سالن پذ&#1740;را&#1740;&#1740; شما ا&#1740;جاد كند.</P> <P>چ&#1740;دمان انواع م&#1740;ز, مدل ها&#1740; م&#1740;ز</P> <P><BR>م&#1740;ز جلو مبل&#1740;<BR>م&#1740;ز جلو مبل&#1740; هم انواع و اقسام مختلف دارد اگر م&#1740;ز شما دارا&#1740; طبقه باشد بهتر است در طبقه پا&#1740;&#1740;ن آن كارد و چنگال، دستمال كاغذ&#1740; و اگر خانواده پر رفت و آمد&#1740; هستن&#1740;د تعداد&#1740; پ&#1740;ش دست&#1740; برا&#1740;</BR></BR></P> <P>&nbsp;پذ&#1740;را&#1740;&#1740; بگذار&#1740;د. اما رو&#1740; م&#1740;ز با&#1740;د كاملا تم&#1740;ز باشد و از قرار دادن تعداد ز&#1740;اد&#1740; ظرف و &#1740;ا گلدان برا&#1740; تز&#1740;&#1740;ن بر رو&#1740; م&#1740;ز خود دار&#1740; كن&#1740;د. برا&#1740; تز&#1740;&#1740;ن م&#1740;زها&#1740; جلو مبل فقط از &#1740;ك گلدان كه چندان هم بزرگ نباشد &#1740;ا &#1740;ك ظرف در اندازه متوسط استفاده كن&#1740;د.</P> <P>چ&#1740;دمان انواع م&#1740;ز, مدل ها&#1740; م&#1740;ز</P> <P><BR>م&#1740;ز تلفن<BR>از وقت&#1740; پا&#1740; تلفن ب&#1740;س&#1740;م به خانه ها&#1740; ما باز شد، م&#1740;زها&#1740; تلفن جا&#1740; هر وس&#1740;له ا&#1740; شد به جز تلفن. به هم&#1740;ن دل&#1740;ل كم كم كاربرد ا&#1740;ن م&#1740;زها از &#1740;اد رفت و در خ&#1740;ل&#1740; از خانه ها ا&#1740;ن م&#1740;زها نه تنها جا&#1740;&#1740; برا&#1740;</BR></BR></P> <P>&nbsp;نظم ب&#1740;شتر ن&#1740;ستند بلكه به ب&#1740; نظم&#1740; و ر&#1740;خت و پاش خانه هم ن&#1740;ز كمك م&#1740;كند. پس خوب است دقت داشته باش&#1740;د نظم وسا&#1740;ل&#1740; مانند م&#1740;ز تلفن هم بس&#1740;ار مهم است و هم به ز&#1740;با&#1740;&#1740; دكوراس&#1740;ون </P> <P>خانه كمك م&#1740;كند. قرار دادن تعداد&#1740; كاغذ در اندازه ها&#1740; مختلف به همراه چند خودكار و تعداد&#1740; دفترچه تلفن و انواع مجله ظاهر نامناسب&#1740; به گوشه اتاق &#1740;ا سالن پذ&#1740;را&#1740;&#1740; شما م&#1740; دهد.<BR>برا&#1740; نظم و انضباط م&#1740;ز تلفن بهتر است اگرم&#1740;ز كشو دار است از كشو&#1740; آن برا&#1740; قرار دادن وسا&#1740;ل مختلف استفاده كن&#1740;د. در غ&#1740;ر ا&#1740;ن صورت فقط &#1740;ك دفتر &#1740;ا &#1740;ك دسته كاغذ با &#1740;ك خودكار رو&#1740; م&#1740;ز قرار ده&#1740;د. </BR></P> <P>مجله ها را هم در كتابخانه &#1740;ا جا&#1740; د&#1740;گر قرار ده&#1740;د.</P> <P>چ&#1740;دمان انواع م&#1740;ز, مدل ها&#1740; م&#1740;ز</P> <P><BR>م&#1740;ز آشپزخانه<BR>م&#1740;زها&#1740; آشپزخانه، كوچك &#1740;ا بزرگ، ب&#1740;شتر به كاب&#1740;نت ها&#1740;&#1740; شباهت دارد كه وسا&#1740;ل اضاف&#1740; را رو&#1740; آنها قرار م&#1740;ده&#1740;م و با هم&#1740;ن كار به ظاهر ساده نظم و ظاهر آشپزخانه خود را به هم م&#1740; زن&#1740;م. برا&#1740; جلوگ&#1740;ر&#1740; </BR></BR></P> <P>از ا&#1740;ن وضع&#1740;ت بهتر است م&#1740;ز آشپزخانه هم مثل سا&#1740;ر م&#1740;زها تم&#1740;ز و مرتب باشد و برا&#1740; تز&#1740;&#1740;ن آن فقط از وسا&#1740;ل بس&#1740;ار كوچك&#1740; استفاده شود. برا&#1740; مثال نمكدان ها&#1740; تز&#1740;&#1740;ن&#1740; و &#1740;ا ظروف مخصوص </P> <P>دستمال سفره م&#1740; تواند گز&#1740;نه مناسب&#1740; برا&#1740; تز&#1740;&#1740;ن م&#1740;ز آشپزخانه باشد.<BR></BR></P></div> text/html 2017-01-26T08:44:30+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان بهترین زمان برای تور هند چه زمانی می باشد http://adlan01.mihanblog.com/post/188 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P><A href="http://mento.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C">تور لحظه آخر&#1740; هند</A>&nbsp;؛ هندوستان با اسم رسم&#1740; جمهور&#1740; هندوستان سرزم&#1740;ن&#1740; در پا&#1740;&#1740;ن قاره&nbsp;آس&#1740;ا است که مرکز ا&#1740;ن کشور دهل&#1740; نو م&#1740; باشد.تور کشور هند از نظر اقتصاد&#1740; بس&#1740;ار مهم م&#1740; باشد و به تند&#1740; هم در حال رشد است.</P> <P></P> <P>ا&#1740;ن هتل مجلل پنج ستاره از لوکس تر&#1740;ن و مجهز تر&#1740;ن هتل ها&#1740; شهر است که موقع&#1740;ت جغراف&#1740;ا&#1740;&#1740; مناسب&#1740; برخوردار بوده وبه مکان ها&#1740; د&#1740;دن&#1740; و تور&#1740;ست&#1740; مهم شهر نزد&#1740;ک است .فروگاه ب&#1740;ن الملل&#1740; ا&#1740;ند&#1740;را گاند&#1740; 22 ک&#1740;لومتر و 14 ک&#1740;لومتر از فرودگاه داخل&#1740; دهل&#1740; فاصله دارد . ا&#1740;ن هتل 5 ستاره دارا&#1740; ساختمان&#1740; مدرن ، فضا&#1740; داخل&#1740; لوکس و امکانات&#1740; منحصر به فرد بوده و مطابق با استاندارد ها&#1740; هتلدار&#1740; اداره م&#1740; شود . سرو&#1740;س پذ&#1740;را&#1740;&#1740; در ا&#1740;ن هتل رو&#1740;ا&#1740;&#1740; در بالاتر&#1740;ن سطح به گردشگران تور دهل&#1740; عرضه م&#1740; شود.</P> <P>&nbsp;</P> <P>اتاق ها&#1740; هتل د سور&#1740;ا دهل&#1740; نو از 244 اتاق و سوئ&#1740;ت استاندارد و خانوادگ&#1740; مجلل تشک&#1740;ل شده است که دارا&#1740; اندازه ها&#1740; متفاوت ، مبلمان راحت&#1740; و تشک&#1740;لات&#1740; مدرن م&#1740; باشد . رنگ ها&#1740;&#1740; که در طراح&#1740; ا&#1740;ن اتاق ها&#1740; لوکس به کار رفته ، رنگ ها&#1740;&#1740; گرم بوده تا آرامش م&#1740;همانان را تام&#1740;ن کرده و اقامت ا&#1740;شان را دلنش&#1740;ن تر کند .سرو&#1740;س بهداشت&#1740; درجه &#1740;ک ، حمام&#1740; مجهز به لوازم بهداشت&#1740; کامل ، کفپوش موکت، چا&#1740; - قهوه ساز، م&#1740;ز کار، م&#1740;ن&#1740; بار، تلو&#1740;ز&#1740;ون ال س&#1740; د&#1740; با کانال ها&#1740; ماهواره ا&#1740;، س&#1740;ستم تهو&#1740;ه هوا&#1740; مطبوع ، سشوار، خدمات 24 ساعته اتاق و ا&#1740;نترنت پر سرعت را&#1740;گان از جمله امکانات رفاه&#1740; ا&#1740;ن اتاق ها&#1740; مدرن م&#1740; باشد .</P> <P>هتل د سور&#1740;ا دهل&#1740; نو</P> <P>هتل د سور&#1740;ا دهل&#1740; نو</P> <P>امکانات هتل د سور&#1740;ا دهل&#1740; نو برا&#1740; اقامت&#1740; به &#1740;ادماندن&#1740; و بانشاط تنظ&#1740;م شده ، به طور&#1740; که برا&#1740; افراد مختلف رضا&#1740;ت بخش و سرگرم کننده است . از جمله امکانات تفر&#1740;ح&#1740; ا&#1740;ن هتل با شکوه م&#1740; توان به : استخر ها&#1740; روباز ، باشگاه ورزش&#1740; ، ماساژ و اسپا ، سونا ، دسترس&#1740; به ا&#1740;نترنت در سراسر هتل ، فضا&#1740; سبز، حمل و نقل فرودگاه&#1740; ، سالن کنفرانس ، زم&#1740;ن تن&#1740;س و ب&#1740;ل&#1740;ارد ، مرکز سلامت و آب گرم ، گلفروش&#1740; ، قناد&#1740; ، سالن ز&#1740;با&#1740;&#1740; ، پارک کودک ، گ&#1740;م نت ، صراف&#1740; ، نگهبان ، مرکز تجار&#1740; ، خدمات شستشو&#1740; لباس ، آسانسور ، انبار بار و چمدان ، حمام ترک&#1740;- بخار ، فروشگاه ، نمازخانه ، چا&#1740;خانه سنت&#1740; ، پذ&#1740;رش و تحو&#1740;ل 24 ساعته و ... اشاره کرد.</P> <P></P> <P>برا&#1740; کسب اطلاعات ب&#1740;شتر به صفحه <A href="http://xn----4mcqg0ife.vcp.ir">تور لحظه آخری هند</A> برو&#1740;د .</P></div> text/html 2017-01-25T07:00:31+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان هیجان بردن از گردشگری با کودک http://adlan01.mihanblog.com/post/187 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>&#65279;<BR>ه&#1740;جان بردن از گردشگر&#1740; بابه همراه داشتن بچه</BR></P> <P>چند روز پ&#1740;ش از مسافرت، توص&#1740;ه ها&#1740; مهم گردش را به کودک‌تان آموزش ده&#1740;د </P> <P> وقت&#1740; سخن از مسافرت به م&#1740;ان م&#1740;‌آ&#1740;د خ&#1740;ل&#1740; از پدر و مادرها به دل&#1740;ل نگران&#1740;</P> <P>&nbsp;و سخت&#1740; گردش با کودک، به جاها&#1740; نزد&#1740;ک و درون شهر&#1740; راض&#1740; م&#1740;‌شوند و </P> <P>&#1740;ا اصلا نم&#1740;روند! البته اگر مردم بدانند که با رعا&#1740;ت نکات ا&#1740;من&#1740; و غذا&#1740;&#1740; ساده قادرند </P> <P>مسافرت&#1740; دل چسب را با کودکان تجربه کنند، هم&#1740;ن امروز دست به کار م&#1740;‌شوند و برا&#1740; مسافرتشان برنامه م&#1740;‌چ&#1740;نند.</P> <P>21- بهتر است کوپه‌ا&#1740; در قطار را انتخاب کن&#1740;د که خانوادگ&#1740; باشد و در صورت امکان دربست!&nbsp;&nbsp; </P> <P>مسافرت با اتومب&#1740;ل شخص&#1740;،وسا&#1740;ل سفر</P> <P>هنگام سفر با کودک او با&#1740;د ک&#1740;ف &#1740;ا کوله پشت&#1740; مخصوص خود را برا&#1740; مسافرت داشته باشد</P> <P>&nbsp; <BR>22- فرزندتان را رو&#1740; صندل&#1740;‌ها&#1740; کنار راهرو بنشان&#1740;د و اگر هوا سرد است او را با لباس‌ها&#1740; گرم بپوشان&#1740;د.</BR></P> <P>23- در مسافرت با اتومب&#1740;ل شخص&#1740; وسا&#1740;ل خطرناک و شکستن&#1740; را دور از دسترس او قرار ده&#1740;د. چراغ قوه، بطر&#1740; آب، پتو و پوشاک مورد ن&#1740;از و اضاف&#1740; در صندوق عقب داشته باش&#1740;د. اگر م&#1740;‌خواه&#1740;د کودک‌تان سفر&#1740; راحت داشته باشد صندل&#1740; کودک را فراموش نکن&#1740;د.</P> <P>24- اگر با اتومب&#1740;ل سفر م&#1740;‌کن&#1740;د ساعات بدون تراف&#1740;ک و &#1740;ا کم‌تراف&#1740;ک را انتخاب کن&#1740;د. بهتر&#1740;ن زمان برا&#1740; مسافرت کردن صبح است.</P> <P>25- در هوا&#1740; گرم م&#1740;‌توان&#1740;د دست و پا&#1740; نوزاد را با دستمال نم‌دار بمال&#1740;د تا خنک شود و اگر هوا سرد است کودک را به خوب&#1740; بپوشان&#1740;د.</P> <P>26- برا&#1740; سفر با اتوبوس، پ&#1740;شنهاد م&#1740;‌کن&#1740;م در زمان‌ها&#1740;&#1740; سفر کن&#1740;د که مسافر کم است تا بتوان&#1740;د با خ&#1740;ال راحت ساک و وسا&#1740;ل بچه را در صندل&#1740;‌ها&#1740; خال&#1740; کنار&#1740; بگذار&#1740;د.<BR></BR></P></div> text/html 2016-12-10T13:45:59+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان خوراکی ها و آب میوه های باتاثیر در کاهش تورم http://adlan01.mihanblog.com/post/186 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>خوردن&#1740; ها و آب م&#1740;وه ها&#1740; موثر در کاهش التهاب </P> <P>باتوجه به تحق&#1740;قات جد&#1740;د محققان کالج ا&#1740;الت&#1740; جورج&#1740;ا، م&#1740;کس ارگان&#1740;ک (رسوراترول) که عمدتاً در مواد غذا&#1740;&#1740; پ&#1740;دا م&#1740; شود، به بهبود تورم در انسان کمک م&#1740; کند.</P> <P>&nbsp;به گفته مهر رسوراترول ترک&#1740;ب&#1740; طب&#1740;ع&#1740; است که موجب افزا&#1740;ش حافظه شده و به بدن انسان کمک م&#1740; رساند تا بر خطرها&#1740;&#1740; مثل سرطان روده، سرطان ر&#1740;ه و فراموش&#1740; فائق آ&#1740;د.</P> <P>&nbsp;</P> <P>دکتر ج&#1740;ان دانگ ل&#1740;، سرپرست ت&#1740;م تحق&#1740;ق، در ا&#1740;ن باره م&#1740; گو&#1740;د: «ما نشان داد&#1740;م که ماده اصل&#1740; موجود در انگور قرمز موسوم به رسوراترول م&#1740; تواند موجب توقف التهاب در بدن شود.»</P> <P>&nbsp;</P> <P>به گفته محققان، هنوز نحوه تنظ&#1740;م التهاب از طر&#1740;ق رسوراترول مشخص ن&#1740;ست. اما محققان م&#1740; دانند که رسوراترول موجب توقف پاتوژن باکتر&#1740;ا&#1740;&#1740; اصل&#1740; عامل گوش درد شود. در ادامه به مواد خوراک&#1740; حاو&#1740; ترک&#1740;ب طب&#1740;ع&#1740; رسوراترول اشاره م&#1740; شود.</P> <P>&nbsp;</P> <P>انگور قرمز: محتوا&#1740; رسوراترول ا&#1740;ن م&#1740;وه در پوست آن متمرکز است. اب انگور هم دارا&#1740; هم&#1740;ن فوا&#1740;د است.</P> <P>&nbsp;</P> <P>بادام زم&#1740;ن&#1740;: مغز&#1740;جات آج&#1740;ل&#1740; و محصولات آنها، نظ&#1740;ر کره بادام زم&#1740;ن&#1740;، حاو&#1740; مقدار&#1740; رسوراترول هستند.</P> <P>&nbsp;</P> <P>شکلات تلخ: ا&#1740;ن خوراک&#1740; حاو&#1740; آنت&#1740; اکس&#1740;دان ها&#1740; متعدد و از جمله رسوراترول است.</P> <P>&nbsp;</P> <P>بلوبر&#1740;: ا&#1740;ن م&#1740;وه در مقا&#1740;سه با انواع انگور حاو&#1740; رسوراترول کمتر&#1740; است، اما منبع بزرگ سا&#1740;ر آنت&#1740; اکس&#1740;دان ها، ف&#1740;بر رژ&#1740;م&#1740;، و&#1740;تام&#1740;ن ها&#1740; C و K و منگنز است.</P> <P>&nbsp;</P> <P>م&#1740;وه ها&#1740; سته: ب&#1740;لبر&#1740; و کرنکر&#1740; (نوع&#1740; زغال اخته) هم حاو&#1740; رسوراترول هستند.<BR></BR></P></div> text/html 2016-12-08T10:46:19+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان خوراکی ها و نوشیدنی های موثر در بهبود تورم http://adlan01.mihanblog.com/post/185 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>خوراک&#1740; ها و نوش&#1740;دن&#1740; ها&#1740; باتاث&#1740;ر در بهبود تورم </P> <P>باتوجه به تحق&#1740;قات جد&#1740;د پژوهشکاران کالج ا&#1740;الت&#1740; جورج&#1740;ا، م&#1740;کس ارگان&#1740;ک (رسوراترول) که خ&#1740;ل&#1740; در مواد غذا&#1740;&#1740; پ&#1740;دا م&#1740; گردد، به بهبود تورم در بدن کمک م&#1740; کند.</P> <P>&nbsp;به نقل از مهر رسوراترول &#1740;ک ترک&#1740;ب طب&#1740;ع&#1740; است که موجب افزا&#1740;ش حافظه شده و به بدن انسان کمک م&#1740; کند تا بر خطرها&#1740;&#1740; نظ&#1740;ر سرطان روده، سرطان ر&#1740;ه و آلزا&#1740;مر فائق آ&#1740;د.</P> <P>&nbsp;</P> <P>دکتر ج&#1740;ان دانگ ل&#1740;، سرپرست ت&#1740;م تحق&#1740;ق، در ا&#1740;ن باره م&#1740; گو&#1740;د: «ما نشان داد&#1740;م که ماده اصل&#1740; موجود در انگور قرمز موسوم به رسوراترول م&#1740; تواند موجب توقف التهاب در بدن شود.»</P> <P>&nbsp;</P> <P>به گفته محققان، هنوز نحوه تنظ&#1740;م التهاب از طر&#1740;ق رسوراترول مشخص ن&#1740;ست. اما محققان م&#1740; دانند که رسوراترول موجب توقف پاتوژن باکتر&#1740;ا&#1740;&#1740; اصل&#1740; عامل گوش درد شود. در ادامه به مواد خوراک&#1740; حاو&#1740; ترک&#1740;ب طب&#1740;ع&#1740; رسوراترول اشاره م&#1740; شود.</P> <P>&nbsp;</P> <P>انگور قرمز: محتوا&#1740; رسوراترول ا&#1740;ن م&#1740;وه در پوست آن متمرکز است. اب انگور هم دارا&#1740; هم&#1740;ن فوا&#1740;د است.</P> <P>&nbsp;</P> <P>بادام زم&#1740;ن&#1740;: مغز&#1740;جات آج&#1740;ل&#1740; و محصولات آنها، نظ&#1740;ر کره بادام زم&#1740;ن&#1740;، حاو&#1740; مقدار&#1740; رسوراترول هستند.</P> <P>&nbsp;</P> <P>شکلات تلخ: ا&#1740;ن خوراک&#1740; حاو&#1740; آنت&#1740; اکس&#1740;دان ها&#1740; متعدد و از جمله رسوراترول است.</P> <P>&nbsp;</P> <P>بلوبر&#1740;: ا&#1740;ن م&#1740;وه در مقا&#1740;سه با انواع انگور حاو&#1740; رسوراترول کمتر&#1740; است، اما منبع بزرگ سا&#1740;ر آنت&#1740; اکس&#1740;دان ها، ف&#1740;بر رژ&#1740;م&#1740;، و&#1740;تام&#1740;ن ها&#1740; C و K و منگنز است.</P> <P>&nbsp;</P> <P>م&#1740;وه ها&#1740; سته: ب&#1740;لبر&#1740; و کرنکر&#1740; (نوع&#1740; زغال اخته) هم حاو&#1740; رسوراترول هستند.<BR></BR></P></div> text/html 2016-12-03T07:17:14+01:00 adlan01.mihanblog.com آد لان راهنمای چمدان بستن به روش دکتران پوست http://adlan01.mihanblog.com/post/184 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P><BR>طر&#1740;قه چمدان بستن به طر&#1740;قه دکتران پوست</BR></P> <P><BR>درزمان سفر مهم‌تر&#1740;ن و ملزم‌تر&#1740;ن لوازم آرا&#1740;ش&#1740;‌تان را همراه0 داشته باش&#1740;د</BR></P> <P>&nbsp;</P> <P>اكثر ما سفر كردن را دوست م&#1740;دار&#1740;م، از آن لذت م&#1740;‌بر&#1740;م و تلاش م&#1740;‌كن&#1740;م برنامه‌ا&#1740;</P> <P>&nbsp;برا&#1740; مسافرت رفتن دارا باش&#1740;م. ول&#1740; در ا&#1740;ن م&#1740;ان كسان&#1740; هم م&#1740; باشند كه از مسافرت كردن دل خوش&#1740; ندارند</P> <P>؛ چون با مشكلات متفاوت پوست و مو دست و پنجه نرم م&#1740;‌كنند؛ از ت&#1740;ره شدن پوست گرفته تا وز شدن موها.</P> <P>چنگ زدن، سشوار ب&#1740;ش از حد &#1740;ا اتو كردن دائم مو خصوصا در مناطق مرطوب كه موها دچار وزشدگ&#1740; م&#1740;‌شود، مشكل را ب&#1740;شتر م&#1740;‌كند. برا&#1740; خوش‌حالت&#1740; موها&#1740;‌تان آب به اندازه كاف&#1740; بنوش&#1740;د و سبز&#1740;جات مصرف كن&#1740;د.</P> <P>حتما ضدآفتاب بزن&#1740;د<BR>شا&#1740;ع‌تر&#1740;ن مشكل&#1740; كه در مسافرت‌ها برا&#1740; افراد به وجود م&#1740;‌آ&#1740;د، آفتاب‌سوختگ&#1740; است. ا&#1740;ن مساله در مناطق آفتاب&#1740; ب&#1740;شتر اتفاق م&#1740;‌افتد اما برخلاف تصور همه، حت&#1740; در مناطق د&#1740;گر مثل مناطق ابر&#1740; و برف&#1740; هم امكان آفتاب‌سوختگ&#1740; وجود دارد؛ بنابرا&#1740;ن فكر نكن&#1740;د اگر به منطقه‌ا&#1740; سفر م&#1740;‌كن&#1740;د كه آفتاب ز&#1740;اد&#1740; ندارد؛ پس آفتاب سوخته نم&#1740;‌شو&#1740;د. به علاوه افراد ز&#1740;اد&#1740; در مسافرت‌ها&#1740; خود خصوصا به مناطق آفتاب&#1740; به فكر برنزه كردن م&#1740;‌افتند و ساعات طولان&#1740; را در آفتاب م&#1740;‌گذرانند كه در ا&#1740;ن حالت احتمال آفتاب‌سوختگ&#1740; بس&#1740;ار ب&#1740;شتر خواهد شد.</BR></P> <P>چمدان بستن برا&#1740; سفر, سفر رفتن</P> <P>شا&#1740;ع‌تر&#1740;ن مشكل&#1740; كه در مسافرت‌ها برا&#1740; افراد به وجود م&#1740;‌آ&#1740;د، آفتاب‌سوختگ&#1740; است</P> <P>&nbsp;<BR>اول&#1740;ن راه پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از آفتاب‌سوختگ&#1740; ا&#1740;ن است كه در ساعات اوج تابش خورش&#1740;د &#1740;عن&#1740; 9صبح تا چهار بعد از ظهر، كمتر در معرض تماس با آفتاب باش&#1740;د. راه بعد&#1740; هم استفاده مكرر، متوال&#1740; و منظم از كرم‌ها&#1740; ضدآفتاب است. لازم است از &#1740;ك ضدآفتاب مناسب پوست‌تان استفاده كن&#1740;د تا ب&#1740;شتر&#1740;ن محافظت را برا&#1740;‌تان داشته باشد. ضدآفتاب‌ها&#1740; ا&#1740;ران&#1740; و خارج&#1740; از درجه ك&#1740;ف&#1740; &#1740;كسان&#1740; برخوردارند و انواع خارج&#1740; مز&#1740;ت ب&#1740;شتر&#1740; ندارند.</BR></P> <P>بنده برا&#1740; مراجعانم ضدآفتاب ا&#1740;ران&#1740; تجو&#1740;ز م&#1740;‌كنم.&nbsp; SPF مناسب هم بستگ&#1740; به نوع پوست‌تان دارد اما ا&#1740;ن عدد نبا&#1740;د كمتر از 30 باشد. برا&#1740; ا&#1740;نكه ب&#1740;شتر&#1740;ن م&#1740;زان بهره را از ضدآفتاب نص&#1740;ب خود كن&#1740;د، با&#1740;د آن را هر سه ساعت &#1740;ك‌بار تجد&#1740;د كن&#1740;د و ضدآفتاب قبل&#1740; را هم نشو&#1740;&#1740;د. به علاوه اگر قصد برنزه كردن دار&#1740;د از كرم‌ها&#1740; اتوبرنزه استفاده كن&#1740;د تا آس&#1740;ب كمتر&#1740; متوجه پوست‌تان شود.</P> <P>&nbsp;</P> <P>كرم مرطوب‌كننده برا&#1740; مسافران كوهستان<BR>&nbsp;سرما و وزش باد در مناطق كوهستان&#1740;، اغلب باعث خشك&#1740;، پوسته‌پوسته شدن و زبر&#1740; پوست م&#1740;‌شود. به علاوه گاه&#1740; ال&#1740;اف ضخ&#1740;م به كار رفته در لباس‌ها&#1740; گرم، ب&#1740;شتر باعث آس&#1740;ب و حساس&#1740;ت م&#1740;‌شود. در ضمن به دل&#1740;ل سرما تما&#1740;ل به مصرف آب كمتر است و هم&#1740;ن موضوع خشك&#1740; پوست را ب&#1740;شتر م&#1740;‌كند. پس برا&#1740; مقابله با سرما و وزش باد، حتما پوست‌تان را با كلاه و شال و لباس‌ها&#1740; مناسب بپوشان&#1740;د.</BR></P> <P>استفاده از كرم مرطوب‌كننده برا&#1740; درمان خشك&#1740; لازم است كه با&#1740;د هر ساعت رو&#1740; پوست‌تان خصوصا رو&#1740; پوست صورت تجد&#1740;د شود. كرم‌ها&#1740; ترم&#1740;م‌كننده هم م&#1740;‌تواند كمك‌كننده باشد.</P> <P>موها&#1740;‌تان را با نقاب و شال بپوشان&#1740;د<BR>سع&#1740; كن&#1740;د موها&#1740;‌تان را با كلاه، نقاب، روسر&#1740; &#1740;ا شال از آفتاب بپوشان&#1740;د. به علاوه شامپو&#1740; مناسب با نوع پوست سرتان استفاده كن&#1740;د كه ضرر آفتاب برا&#1740;‌تان دوچندان نشود. م&#1740;‌توان&#1740;د از ماسك مو، نرم‌كننده، انواع واكس مو و. . . استفاده كن&#1740;د كه رو&#1740; موها&#1740;‌تان را پوشانده و به آن رطوبت بدهد.</BR></P> <P>&nbsp;</P> <P>ع&#1740;نك آفتاب&#1740; داشته باش&#1740;د<BR>ع&#1740;نك آفتاب&#1740; بزرگ&#1740; به صورت بزن&#1740;د كه بخش ز&#1740;اد&#1740; از صورت‌تان را بپوشاند. ا&#1740;ن ع&#1740;نك به شما كمك م&#1740;‌كند اشعه‌ها&#1740; ماورا&#1740; بنفش خورش&#1740;د در مناطق ساحل&#1740; و ارتفاعات كوهستان كمتر به چشم‌ها&#1740;‌تان آس&#1740;ب وارد كند.</BR></P> <P><BR>صابون و شامپو&#1740; مخصوص خودتان را داشته باش&#1740;د<BR>اگر به هتل م&#1740;‌رو&#1740;د، بهتر است از شو&#1740;نده‌ها&#1740;&#1740; كه موجود است، استفاده نكن&#1740;د. مسلما پرسنل هتل نوع پوست شما را نم&#1740;‌دانند و در تمام اتاق‌ها صابون و شامپو&#1740; مشابه برا&#1740; پوست‌ها&#1740; معمول&#1740; م&#1740;‌گذارند. بهتر است صابون و شامپو&#1740; مخصوص خودتان را همراه داشته باش&#1740;د.</BR></BR></P> <P>پوست‌تان را شاداب نگه دار&#1740;د<BR>استفاده از لوس&#1740;ون‌ها&#1740; مرطوب‌كننده و روغن‌ها&#1740; طب&#1740;ع&#1740; مثل روغن ز&#1740;تون، بادام و... م&#1740;‌تواند رطوبت بدن شما را حفظ كند و خشك&#1740; آن را از ب&#1740;ن ببرد. پس نوش&#1740;دن آب كاف&#1740;، مصرف م&#1740;وه و سبز&#1740;جات و خصوصا و&#1740;تام&#1740;ن C را از &#1740;اد نبر&#1740;د. از حمام‌ها&#1740; داغ و طولان&#1740;‌مدت &#1740;ا رفتن مكرر به استخر و در&#1740;ا خوددار&#1740; كن&#1740;د. شا&#1740;د مهم‌تر&#1740;ن نكته هم&#1740;ن استفاده از مرطوب‌كننده‌ها در سفر باشد. برا&#1740; رفع خشك&#1740; صورت هم اگر م&#1740;‌توان&#1740;د از بخور سرد و گرم و همچن&#1740;ن ماسك‌ها&#1740; م&#1740;وه‌ا&#1740; مرطوب‌كننده استفاده كن&#1740;د.<BR></BR></BR></P></div>